query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Homtime C12 Pro

Homtime C12 Pro

Homtime C12 Pro

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Homtime > C12 Pro

  • C12 Pro

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 29-11-2016
  • View: 1131
  • Homtime C12 Pro là đồng hồ phát thanh báo thức nhỏ gọn thanh lịch mà sẽ tăng cường cho bất kỳ phòng khách sạn. Các Homtime C12 Pro đồng hồ phát thanh có loa Bluetooth để cho phép khách hàng có thể lắng nghe một đoạn âm nhạc ưa thích hoặc một danh sách âm thanh thật thoải mái trên chiếc giường của họ. Các cổng USB là Apple đã được phê duyệt để hỗ trợ chơi nhạc từ tất cả các thiết bị của Apple.

Homtime C12 Pro là đồng hồ phát thanh báo thức nhỏ gọn thanh lịch mà sẽ tăng cường cho bất kỳ phòng khách sạn. Các homtime C12 Pro đồng hồ phát thanh có loa Bluetooth để cho phép khách hàng có thể lắng nghe một đoạn âm nhạc ưa thích hoặc một danh sách âm thanh thật thoải mái trên chiếc giường của họ. Các cổng USB là Apple đã được phê duyệt để hỗ trợ chơi nhạc từ tất cả các thiết bị của Apple.


Khả năng tương thích và thông số kỹ thuật của homtime C12 Pro:
Cho phép kết nối 1 trạm với iPhone 6/6 Plus / 5S / iPod.
Cổng USB hỗ trợ chơi nhạc cho tất cả các thiết bị của Apple.
Nhạc khởi động (lưu trữ ở thẻ SD người dùng có thể thay đổi nó).
Tích hợp thẻ SD để lưu trữ các nguồn âm thanh.
FM stereo radio, đài phát thanh tự động quét, cáp bộ nguồn là FM ăng-ten radio.
Built-in Bluetooth cho nghe nhạc giải trí.
Cuộc gọi rảnh tay với homtime C12 Pro qua Bluetooth.
Cổng sạc USB kép để đáp ứng nhu cầu sạc của 3 thiết bị cùng một lúc.
Báo động tiện dụng, có thể điều chỉnh nhạc chuông báo thức, chức năng ngủ.
Màn hình LCD siêu lớn, 3 cấp độ sáng.
Nhiệt độ chuyển đổi giữa F và C.
3.5mm aux-in cáp để chơi các nguồn âm thanh khác.
Homtime C12 Pro hiện có 2 màu: trắng và đen.

Related products

Contact us
Contact us
Contact us
Contact us