query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row["ten_vi"]; //alert("asdasd"); } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select photo from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['photo']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(isset($_SESSION['cart'])){ $i=product_exists($pid); if($i!=-1) { $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$i]['qty']; return; } else{ $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function q_addtocart($pid,$a,$b,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; $max=count($_SESSION['cart']); if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] ){ $flag=$i; break; } } return $flag; } function update_slmua($pid, $q){ global $d, $row; $sql = "UPDATE #_product SET slmua=slmua+$q WHERE id=$pid"; $d->query($sql); } ?> Remie

Remie

Remie

Phone: 0888440808
Email: info@hoteldocking.com
Search

Home > Branstand > Remie

  • Remie

  • Code:
  • Price: Contact us
  • Date post: 30-11-2016
  • View: 1081
  • Remie là đồng hồ báo thức được thiết kế nâng cao dựa vào kinh nghiệm người dùng bằng cách cung cấp một giao diện dễ báo thức, sạc và giải trí. Remie cho phép dễ dàng ghép nối Bluetooth để nghe nhạc, liên kết với một nút bấm trong các khách sạn. Remie cũng cho phép chơi nhạc hoặc sạc qua cổng USB. Remie cũng cung cấp tính năng tùy biến như báo thức 1 hoặc nhiều ngày theo thời gian 12 giờ hoặc 24 giờ, mở hoặc tắt DST, âm lượng tối đa.

Remie là đồng hồ báo thức được thiết kế nâng cao dựa vào kinh nghiệm người dùng bằng cách cung cấp một giao diện dễ báo thức, sạc và giải trí. Remie cho phép dễ dàng ghép nối Bluetooth để nghe nhạc, liên kết với một nút bấm trong các khách sạn. Remie cũng cho phép chơi nhạc hoặc sạc qua cổng USB. Remie cũng cung cấp tính năng tùy biến như báo thức 1 hoặc nhiều ngày theo thời gian 12 giờ hoặc 24 giờ, mở hoặc tắt DST, âm lượng tối đa.

Thông tin sản phẩm Remie:

Hiển thị 2 báo thức
Báo thức duy nhất trong ngày (có thể được vô hiệu hóa)
Cổng sạc USB (2.2 Amps chia sẻ)
Chơi nhạc qua USB với các sản phẩm của Apple ©
Chơi nhạc qua Bluetooth
Chức năng FM/Aux
Cáp MP3 kèm theo
Hiển thị thời gian 0.9inch
Hiển thị mờ
Ngủ với âm nhạc
Điều khiển âm lượng tối đa
Tự động cập nhật thời gian (có thể được vô hiệu hóa)
Hiển thị 12 hoặc 24 giờ
Bao gồm Pin 2AAA
Bảo vệ Pin
Kích thước Remie: 10 "x 3.35" x 4 "

Related products

Contact us